Kick-off in der Direktion Grevenmacher

Image

Kick-off in der Direktion Grevenmacher

Endlich geht es los!

Am 29.06.2021 ab 16:00 Uhr wird das Projekt Fuerschen dobaussen offiziell in der Direktion 10, Grevenmacher vorgestellt.

 

Tagesordung:

16:00 Raymond Weydert, Buergermeeschter vun der Geméng Niederanven Begréissung

16:15 Claude Meisch, Minister fir Bildung, Kanner a Jugend (tbc)

16:30 Joa Baum, Direkter DR10: Fuerschen dobaussen: Kontext a Motivatioun

16:45 Dr. Andrea Fiedler, Véronique Kohnen: Virstellung vum Projet Fuerschen dobaussen (Link zur Präsentatioun)

17:15 Austausch a Froen

17:30 Enn

 

Da die Sitzplätze begrenzt sind, wird das Event auch gestreamt. Den Link dazu können Sie anfragen unter: melanie.troian@men.lu